Abrevacions

 • adj. = adjectivo
 • adv = adverbi
 • an = traduït literalment de l’angles
 • ar = àrab
 • art. = articul
 • ba = basc
 • CARIA = Rafael Caria “La revista de l’Alguer” nn.vv.
 • cast.- cs = castellanisme / castellà
 • cat - ct = català
 • ce = cèltic
 • cl = calabrès
 • co = corsecà
 • conj. = conjunció
 • CORBERA ="Caracterització del lèxic alguerès modern” de Jaume Corbela Pau – 2000
 • DCAS ="Diccionari català de l’Alguer” de Josep Sanna i Useri – 1988
 • de = origen desconeixut
 • dial. = dialectal
 • dim. = diminutiu
 • etm. = etmologia
 • fam. = família
 • f - femm = femenil
 • fr = francès /francesisme
 • g = gergo
 • germ. = germanic
 • (gr) = grec
 • guasc. = guascone
 • (ib) = ibèric
 • in = inglesisme
 • interj = interjecció
 • intr = intransitivo
 • it = italianisme / italià
 • it. dial. = italià dialectal
 • lat.- ll = llatí
 • lat. volg. = llatí volgar
 • LEXI = Lèxic militant” de Antoni Arca – 1985
 • li = lligur
 • log. = logudorés
 • Mall. = Mallorca
 • m = masquil
 • mar. = terme mariner
 • M.C. = Michele Chessa "Lus dicius algaresus"
 • Men. = Menorca
 • na - nap = napolità
 • ne = nom de "espècie", que en part no existin més, trobat als documents d'arxius o enteses directament de persones assai ancianes.
 • oc - occ = occità
 • oland. = olandès
 • Ord. = Orden
 • part pass = participi
 • PASC. = Giuseppina Pascalis “Gergo dei pescatori di Alghero” Univ. de Sàsser facoltat de Magistero any academic 1988 -89
 • pc = nom català que no existeix en alguerés
 • pers = pesonal
 • pl = plural
 • pos = possessiu
 • pr = nom preromà
 • pr.- pron = pronom, pronominal
 • pr = pronunciació
 • prep. = preposició personal
 • prob. = probable
 • prov. = provençal
 • pu = pullés
 • QUIM = química
 • ri = recuperat, no més en us
 • s = susbtantiu
 • s. - sa -sard = sard -sardisme
 • sf. = sostantivo femminile
 • sm. = sostantivo maschile
 • suff. = sufix
 • Tarr. = Tarragona
 • td = tipo de raïm que E. TODA cita al sou llibre «Un poble català d’Itàlia - l'Alguer», ed. a Barcelona al 1888
 • te = tedesc
 • tl = traduït literalment de l’italià
 • to = toscà
 • (tr) = transcrit directament en italià
 • tr = transitivo
 • v = verb
 • Val. = Valencia
 • (va) = d'origen catalana-algueresa valoritzat en lloc d’aquell de altre origen
 • v intr = verb intransitivo
 • v pron = verb pronominal (reflexivo)
 • v tr = verb transitivo (ve) = vènet
 • vd. o Vd. = vedi
 • □ = deriva de
 • Nota: Totes les paraules i notes i abreviacions indicades en negreta, sòn diferentes del DCAS o no sòn presentes en aquell diccionari.